xxxx.png

COVID-19 Tès

 Kesyon yo poze Souvan 

Swen 4 U Sant Sante Kominotè te ranfòse kèk politik nouvo yo nan lòd yo diminye risk pou yo gaye COVID-19. Nou apresye koperasyon ou pandan tan sa a epi n ap fè tout sa ki nan pouvwa nou pou asire ke nou kenbe sekirite kominote a kòm pi gwo priyorite nou. Tanpri gade politik nou yo here.

 Kesyon yo poze Souvan 

Coronavirus Test

Ki Orè Tès ou?
Orè tès nou yo soti nan 8:30 am a 1:00 pm lendi rive vandredi eksepte jou ferye federal yo. Ou dwe rive a midi midi.

Ki kalite tès ou bay?
Nou bay tès antikò a (baton dwèt san antye) ak tès antijèn (yon prelèvman nan nen). Tès antikò a pare nan 15 minit epi tès antijèn lan pare nan 2-3 jou.

Èske mwen ka pran yon randevou?
Non Sèvis se mache-nan SÈLMAN.

Ki dokiman mwen bezwen pote pou mwen teste?
Ou bezwen pote yon ID foto / ID ID / Paspò / Lòt fòm ID yo ka aksepte. Minè yo dwe akonpaye pa paran / gadyen legal ak yon ID.

Èske tès gratis?

  • Pri tès yo kouvri pa pifò plan asirans oswa HRSA. Kèk plan asirans mande pou otorizasyon davans. Tcheke avèk plan asirans ou anvan ou rive. Si plan asirans ou an egzije otorizasyon alavans, tanpri prezante otorizasyon alavans la nan moman tès la.

  • Si ou gen asirans ou dwe pote yon kopi devan ak dèyè kat asirans ou an.

  • Si ou pa gen asirans yo pral mande w bay Nimewo Sekirite Sosyal ou oswa ID Leta ki pral transmèt bay tès Depatman Sante ak Sèvis Imen KOVID ki verifye estati asirans tout moun ki pa gen asirans. 

Kouman pou mwen jwenn rezilta tès mwen an?

  • Rezilta antikò ou yo ap disponib sou sit 30 minit apre tès ou fin fèt.

  • Rezilta antijèn ou yo disponib kounye a 2-3 jou depann sou kilès nan vandè laboratwa nou yo ki trete echantiyon tès ou an. Ou ka kreye yon kont pasyan nan laboratwa sa yo pou wè rezilta ou QuestDiagnostics.com oswa LabCorp.com. 

 

  • Ou kapab tou voye yon imèl bay TestResults@care4uchc.org ak non konplè ou ak dat nesans ou ak Care4U ap voye rezilta tès ou a atravè yon imèl.

  • Pou rezilta pi vit ou ka patisipe tou pou peye yon frè pou jwenn menm rezilta ANTIGEN nan apeprè 2-3 èdtan.